הצהרת פרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של פלרם פור יו

פלרם פור יו מכבדת את הפרטיות של לקוחותיה, עובדיה והמועמדים לעבודה אצלה, ומחויבת להגן על המידע האישי שאתם משתפים עמנו.

אנו גם מגנים על הפרטיות של המבקרים באתר האינטרנט שלנו, המבקרים במתקני החברה, העוקבים אחר אתר החברה, הספקים שלנו, ספקי השירותים, השותפים וכן גורמים אחרים הבאים במגע עם פלרם פור יו (הם ואחרים שלגביהם אנו אוספים מידע אישי, יכונו להלן ביחד "לקוחות" או "אתם" או "נושאי המידע").

מטרתנו העיקרית במדיניות זו הינה לספק לכם מידע אודות:

 • המידע האישי אותו אנו עשויים לאסוף בעת שימוש בשירותים שלנו
 • כיצד אנו אוספים מידע אישי שלכם במתקני פלרם פור יו ובאמצעות השירותים המוצעים על-ידנו
 • מהן המטרות לשמן אנו אוספים את המידע האישי
 • שיתוף נתונים או מידע אישי עם צדדים שלישיים
 • היכן אנו מאחסנים את המידע האישי
 • איסוף מידע אישי באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציה שלנו ומידע לגבי קובצי עוגיות ((cookies
 • אחסון ואבטחת מידע
 • זכויות נושאי מידע
 • כללי

המדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הנ"ל (להלן, "מדיניות הפרטיות") מסבירה מהם סוגי המידע והנתונים שאנו אוספים מכם או שאתם עשויים לספק לנו כאשר הנכם מבקרים באתר האינטרנט שלנו

אנו פועלים בשקיפות בכל הנוגע לשיטות העבודה שלנולרבות המידע האישי שאנו עשויים לאסוףלהשתמשלשמור ולעבדואנו מתארים במסגרת מדיניות הפרטיות את התנהלותנו בנוגע לאמור לעיל.

אנא קראו היטב את מדיניות זו כדי להבין את התנהלותנו בכל הקשור למידע האישי שלכםוהאופן שבו אנו מטפלים בו.

למטרות תקנות ה-General Data Protection Regulations של האיחוד האירופי (להלן, "GDPR"), פלרם פור יו תחשב במרבית המקרים כ-Controller של המידע האישי (להלן, "מעבד מידע").

לתשומת לבכםכי זכויות מסוימות וחלק מההתנהלות שלנו המפורטים במדיניות פרטיות זו מתייחסים לדינים של האיחוד האירופיואלו יחולו בכל עת שהמידע האישי לגביכם כפוף להוראות תקנות ה-General Data Protection Regulations של האיחוד האירופי (להלן, "GDPR"), וביתר המקרים אנו פועלים בהתאם לדרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע החלים על עסקיה של קבוצת פלרם בתחומי השיפוט בהם אנו פועלים

 1. איזה מידע אישי אנו עשויים לאסוף לגביכם?

תמציתאנו אוספים מידע אישי לגביכם במהלך העסקאות שתבצעו עמנולמשלבמהלך שימוש באתרי האינטרנט שלנובעת ביקור במתקני החברהבמהלך הפניות של לקוחותינו למרכז השירות הטלפוני שלנובעת ביצוע רכישות או כריתת התקשרות חוזית עמנו.

סוג אחד של מידע שאנו אוספים הוא מידע אנונימי שאינו מאפשר זיהוי של המשתמש ("מידע בלתי מזהה").

אנו אוספים גם מספר קטגוריות של מידע אישי (להלן, "מידע אישי"). המידע האישי שאנו אוספים כולל את כל המידע האישי המסופק עלידיכםאו עלידי הארגון שהנכם מייצגים או מיוחסים אליואו עלידכם באמצעות השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנואו בהכנת וחתימת חוזה עם פלרםאו עלידכם כאשר הנכם מבקרים במתקני פלרם או עלידכם כשאתם מתקשרים עם פלרם בכל דרך אחרת.

המידע האישי כאמור עשוי לכלול שם פרטי ושם משפחהכתובת דואר אלקטרונימספרי טלפוןתמונהכתובת למשלוח דברי דוארתאריך לידהמיןתפקידכם ושם הארגון בו אתם עובדים/אותו אתם מייצגיםמספר חשבון הבנק שלכם או של הארגון שלכםפרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום וחיובים אחריםכתובת למשלוח חיוביםפרטי התחברות כמשתמש רשוםשם המשתמש והסיסמה של חשבון פלרם שלכם ונתונים לגבי שימושכםומידע אחר שהנכם עשויים להחליט לספק לפלרם.

בנוסףאנו עשויים להשיג נתוני מיקום הקשורים למיקומו הגיאוגרפי של המחשב הניידהטלפון הנייד או המכשיר הדיגיטלי שבאמצעותם ביקרתם באתרי האינטרנט של החברה.

פלרם עשויה גם לאסוף את כתובות הדואר האלקטרוני של אנשים היוצרים קשר עם פלרם באמצעות דואר אלקטרוני או שירותי מסרונים מידיים או פלטפורמות מדיה חברתית אחרות או חשבונות ופרטי התחברות שיצרתם באתר פלרם.

פלרם עשויה גם לאסוף מידע על אנשים הפונים למרכזי השירות שלנולרבות מידע המאפשר לנו לזהות את הפונה ולבצע המשך מעקב לפנייה אלינווכן כל מידע אשר תספקו לנציגינו במסגרת הפנייה אלינולרבות הקלטה קולית של שיחות עם נציגינו.

כאשר תירשמו לאתרי האינטרנט שלנואו תגישו בקשות לקבלת תמיכה או מידע באמצעות אתרי האינטרנט שלנופלרם תאסוף מכם מידעלרבות השם שלכםשם החברה בה אתם מועסקיםמספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני האישי שלכם או העסקי שלכם בחברה בה אתם עובדיםכתובתכםתאריך לידה ומידע אישי נוסף אשר יידרש למטרת הרישום כאמור.

פלרם עשויה לעשות שימוש במידע זהככל שתסכימו להירשם לקבוצת הדיוור שלנוכדי להציע לכם שירותים של פלרם ותמיכהוכן תשתף את המידע האמור עם החברות בקבוצת פלרם והחברות הקשורות של קבוצת פלרם למטרות שיפור השירות.

אין לכם כל חובה חוקית או משפטית לספק לנו כל מידע אודותכםאך אנו זקוקים לסוגים מסוימים של מידע כדי לעמוד בהתחייבויות החוזיות שלנוכגון לביצוע מכירה או רכישהאו כדי לספק לכם שירותים ומוצריםלתשומת ליבכם במידה ותחליטו לא לספק לנו מידע נדרש כאמור,יתכן שלא נוכל לספק לכם את השירותים שלנוכולם או מקצתםאו לספק לכם את המוצרים אשר הזמנתם מאתנו.

בחלק מהאתרים של קבוצת פלרם אתם יכולים ליצור חשבוןבמקרים מסוימים יתכן שתוכלו לגשת לשירותי פלרם באמצעות פרטי ההתחברות של אתר או שירות צד שלישי ייעודי (כל אחד מהן להלן, "חשבון צד שלישי"), לרבותאך לא מוגבללחשבונות גוגללינקדאיןפייסבוק או טוויטר.

התחברות שכזו תאפשר לכם לקשר את חשבון פלרם שלכם והחשבון צד שלישי שלכםאם בחרתם באפשרות זותתבקשו לאשר את ביצוע הקישור בין החשבונות האמורים וכן לאשר את איסוף המידע (העשוי לכלול מידע אישיכגון תמונת פרופילמיןתאריך לידהכותרת עליונהסיכוםרשימות החברים שלכםתפקידים וארגונים קודמים בהם עבדתם), שאנו עשויים לאסוף מתוך החשבון צד שלישי שלכםיובהר שכל הנתונים אשר פלרם תעלה לחשבון צד שלישיבהוראתכםבמסגרת או באמצעות שירותי פלרםינוהלו עלידי אותו צד שלישי ולא יהיו באחריותה של פלרם.

ניתן לגשת לשירותי צד שלישי נוספים באמצעות אתרי האינטרנט שלנוופלרם לא תהיה אחראית לכל מידע אישי או אחר אשר תספקו לידיאו אשר יעובד בכל דרך אחרת באמצעותשירותי צד שלישי אלולדוגמהכאשר נעשית רכישה בכרטיס אשראי באתרי האינטרנט שלנויתכן שלקוחות יופנו לספק שירותים שהוא צד שלישי לביצוע התשלוםוכל ההיבטים של שירות ותשלום זהלרבות כל המידע האישי המסופק בקשר לשירות זההם באחריות אותו ספק השירותים שהוא צד שלישיולא באחריות פלרם.

אנו אוספים פרטי קשר ומידע קשור לגבי לקוחותינו הפוטנציאליים באמצעות האתרים שלנובמסגרת אירועים שאנו מארגניםבאמצעות רשתות חברתיות (כגון פייסבוק ולינקדאין), וכאשר המידע האמור שנאסף למטרה זו מועבר לאנשי המקצוע שלנווממקורות דומים אחריםמידע זה משמש לשיווק מוצרינו ולעדכן את העוקבים אחרינו (במדיה החברתיתלגבי פלרםאנו מאחסנים מידע זה אצל ספקי שירותים שהם צדדים שלישיים המספקים שירותי עיבוד נתוני שיווק (לדוגמה, HubSpot), לרבות בארצות הברית ובמדינות אחרות.

פלרם אוספת גם מידע אישי באמצעות מצלמות אבטחה במעגל סגור (CCTV) וכרטיסי גישה של העובדים לאתר החברההמידע האישי אותו אנו עשויים לאסוף כולל תמונות ומקטעי וידאו שלכם בשטחים ציבוריים באתרי פלרםוכן רשומות של הכניסות והיציאות שלכם מהמתקניםהמבנים והמשרדים של פלרםהאיסוף עשוי לכלול גם מערכות אימות זהות ונתוניםיתכן שפלרם לא תהיה מודעת כלל למהות המידע הנאסף באמצעות השירותים שלנו (לדוגמהבאמצעות מערכות הטלוויזיה במעגל סגור), ומידע זה עשוי לכלול קטגוריות רגישות או מיוחדות של מידע אישיאך איננו אוספים ביודעין מידע זה על הלקוחות אוהמבקרים באתרים שלנו וכדומה.

פלרם אוספת גם מידע על מועמדים לעבודה בחברהמידע זה כולל קורות חיים והנתונים הנכללים בהםסיכומי פגישותמבחנים סטנדרטייםדוחותהמלצותהתרשמויות של מראיינים ומידע סטנדרטי של הענףוכן איסוף מידע שמצוי בנחלת הכלל או הזמין לנו ברשתות החברתיותאנו אוספים נתונים אלו בעקבות כוונתו של המועמד להתקשר בהסכם העסקה עמנו.

פלרם גם אוספת מידע אודות עובדי החברהכאשר איסוף מידע זה נעשה על פי הודעה ספציפית שהצגנו בפני עובדינו.

 1.  כיצד אנו אוספים מידע אישי שלכם במתקניה של פלרם ובאמצעות השירותים המוצעים עלידנו?

תמציתאנו אוספים מידע אישי באמצעות השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנוהנתונים שאתם ואחרים מספקים כאשר אתם מתקשרים בחוזה עמנואו מקיימים קשרים עמנו בכל דרך אחרתאו פונים אלינו.

במילים אחרותכאשר אתם משתמשים באתרי האינטרנט שלנואנו מודעים לכךועשויים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושכם כאמורבין בעצמנו ובין אם בעזרת השירותים של צדדים שלישיים כמפורט להלן.

איסוף המידע כאמור עשוי לכלול מידע טכני ומידע לגבי דפוסי התנהגות כגון כתובת ה-IP שלכם שבאמצעותו מחשבכם התחבר לאינטרנטמען המשאבים האחיד (URL) שלכםמערכת ההפעלה של מחשבכם או מכשירכםסוג הדפדפן בו גלשתם לאתרנוסוגי התוספים והגרסאות של הדפדפןרזולוציית המסך שלכםגרסת זיכרון הבזק שלכםהגדרות אזור הזמן שלכםרצף ההקלקות שלכם באתר האינטרנט בו אתם מבקריםמשך הביקור שלכם באתרהשיטה שבאמצעותה גלשתם מחוץ לאתרוכל מספר טלפון שנעשה בו שימוש כדי לפנות למרכז שירות הלקוחות שלנואנו עשויים גם להתקין קובצי עוגיות (Cookies) במכשירים שבאמצעותם ביקרתם באתר שלנו (ראה את סעיף הנוגע ל-Cookies להלן).

אנו אוספים מידע אישי על מנת לספק לכם שירותים כאשר אתם מגלים עניין במוצרינומבצעים הזמנה ו/או פותחים חשבון באתר שלנובנוסףאנו אוספים את המידע האישי שלכםכאשר אתם מזינים אותו ידנית או אוטומטיתבמהלך שימושכם באתרי האינטרנט שלנובמהלך ביקוריכם במתקנים שלנו וכאשר אתם משתמשים בשירותים וביישומים שלנואו בקשר לביקורים באתרים שלנובמהלך הכנת חוזה עבורכםאו בכל התקשרות אחרת שאתם מבצעים עמנו.

אנו גם אוספים מידע אישי באמצעות ההקלטות ממצלמות האבטחה במעגל סגור שלנובאמצעות מרכזי שירות הלקוחות הטלפוניים שלנובאמצעות קוראי הכרטיסים ומערכות רישום המבקרים שלנוהאוספים מידע על נוכחותכם במתקני פלרם באופן אוטומטי.

 1. המטרות שלשמן אנו אוספים את המידע האישי אודותיכם

תמציתאנו עושים שימוש במידע אישי למגוון מטרות חוקיותכגון; שמירה על קשר עמכםשיפור השירותים שלנוקיום התחייבויותינו כלפיכם ומתן תמיכה.

אנו נשתמש במידע האישי שלכם כדי לספק לכם שירותיםעל מנת לשפר את השירותים והמוצרים שלנוולעמוד בהתחייבויותינו החוזיותהאתיות והמשפטיותכולל לדוגמה:

 • כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויותינו המשפטיותהחוזיותהאתיות והעסקיות כמעסיק ומעסיק פוטנציאלי לעובדים שלנו ולמועמדים לעבודה אצלנו;
 • כדי לקיים את ההתחייבויות שלנו תחת איזה מהחוזים שנערכו ביניכם לבין המעסיק או הארגון שלכם ופלרם ו/או כל החוזים שנערכו עם פלרםולספק לכם את המידעהמוצרים והשירותים שביקשתם מפלרם;
 • כדי לנהל את חשבון פלרם שלכםלרבות על מנת לזהות אתכם ו/או לאמת את זהותכם;
 • כדי לאמת ולבצע עסקאות פיננסיות הנוגעות לתשלומים שביצעתם בקשר למוצרינו;
 • כדי להודיע לכם על שינויים בשירותים ובמוצרים שלנו;
 • כדי לתקשר עמכם כדי לספק לכם סיוע טכניולתת לכם מידע קשור אחר על מוצרינו;
 • לענות לשאלותיכםלאבחן ולתקן תקלותלגלות ולהגן עליכם מפני שגיאותהונאה ופעילות פלילית אחרת;
 • לפנות אליכם כדי לתת לכם מידע מסחרי ושיווקי על אירועים או מבצעי קידום מכירות או שירותים ומוצרים נוספים המוצעים על ידי פלרםלרבות באתרים אחרים;
 • לבקש משוב בקשר לשימוש שלכם בשירותים ובמוצרים שנרכשו;
 • לעקוב אחר השימוש במתקנים ובשירותים של פלרם כדי לאפשר לנו לשפר אותם;
 • לפנות אליכם כדי להודיע לכם על שירותים ומוצרים נוספים העשויים לעניין אתכם;
 • למטרות ציות וביקורתכגון עמידה בחובות הדיווח שלנו בתחומי השיפוט השונים שאנו פועלים בהםלמניעת פשיעה ולהגשת תביעות משפטיות הנוגעות לעובדינוללקוחותינולמתקנים שלנו וכיוצ"ב;
 • ככל שיידרשאנו נעשה שימוש במידע האישי כדי לאכוף את התנאיםמסמכי המדיניות שלנוההסכמים המשפטיים שלנוכדי לקיים צווים של בתי משפטכדי לסייע לרשויות אכיפת החוק כפי שנדרש על פי הדין החל בנידוןכדי לגבות חובותכדי למנוע הונאותעבירותגניבות זהות וכל שימוש לרעה אחר בשירותי החברהוכדי לנקוט בכל צעד משפטי בכל סכסוך או הליך משפטיים;
 • למטרות אבטחה ולזיהוי ואימות גישתכם לחלקים שונים של מתקני החברה.
 1. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים   

תמציתאנו עשויים לשתף את המידע האישי בתוך קבוצת פלרםועם ספקי השירותים שלנו.

אנו עשויים להעביר מידע אישי לגביכם אל:

החברות הנכללות בקבוצת פלרם: קבוצת פלרם תכלול כל חברה בקבוצה שלנומשמע כל אחת מחברות הבת שלנו – בין אם בבעלות מלאה ובין אם בבעלות חלקית של פלרםבאיחוד האירופיבישראלבארצות הברית ובכל רחבי העולם.

צדדים שלישייםאנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים בנסיבות שונותאנו עושים את מיטב המאמצים כדי להבטיח שצדדים שלישיים אלו ישתמשו במידע אך ורק במידת הצורך לביצוע תפקידיהםושיהיה חוזה חתום עמם כדי להסדיר את עיבוד הנתונים שהם מבצעים בשמנו.

צדדים שלישיים אלו עשויים לכלול שותפים עסקייםספקיםחברות קשורותסוכנים ו/או קבלני משנה הדרושים לשם קיום כל חוזה שהתקשרנו בו עמכםהם עשויים לסייע לנו לספק את המוצרים שאנו מציעיםלעבד מידע על עסקאותלהיענות לבקשותיכם למידעלקבל ולשלוח תשדורותלנתח מידעלספק שירותי טכנולוגיית מידע (IT) ושירותי תמיכה אחרים או עבור מטלות אחרות הנדרשות עלידנו מעת לעת.

צדדים שלישיים אלו עשויים לכלול גם ספקי שירותי ניתוח נתונים ומנועי חיפוש המסייעים לנו לשיפור וטיוב אתר האינטרנט שלנוהאפליקציה שלנו ופעולות השיווק שלנו.

אנו מוסיפים ומפסיקים להיעזר מעת לעת בספקי צד שלישינכון להיום ספקי הצד השלישי שלנושאנו עשויים להעביר להם מידע אישיכוללים גם:

שירותי ניתוח נתונים של אתרי אינטרנטספקי שירותי מחשובמעקב ותמיכה בלקוחותשירותי מסדי נתונים בין במתקנים שלנו ובין מבוססי ענןממשקי ספקים ולקוחותמערכות וספקי שירותי ניהול שכר ופנסיותתוכנת ניהול משאבי אנושתוכנת ניהול זמן ונוכחות עובדיםתוכנת ניהול קשרי לקוחותתוכנת תכנון משאבים ארגונייםמערכת רישום מבקריםתוכנת ניהול פרויקטיםפלטפורמות ועידת וידיאו וחדרי ישיבותמערכות מרכז שירות טלפוניתוכנת ושותפי גיוס וניהול מועמדיםמערכות גיבויטלוויזיה במעגל סגורספקי מערכות אבטחה פיסיות ואבטחת סייברספקי שירותי טכנולוגיית מידע ותמיכהעורכי הדין שלנורואי חשבוןושירותים עסקיים סטנדרטיים אחרים.

בנוסףאנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם לצדדים שלישייםאם החברות או הנכסים שלנוכולם או מקצתםיירכשו עלידי צד שלישילרבות באמצעות מיזוגרכישת מניותרכישת נכסים או כל עסקה דומהאזי המידע האישי שלכם עשוי להיות אחד הנכסים המועברים.

כמו כןאנו עשויים להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים אם אנו מחויבים לגלות או לשתף את המידע האישי שלכם כדי לקיים כל הוראה משפטית או חשבונאית או הנחיה רגולטורית אחרתבמהלך כל הליך או חקירה משפטיים או רגולטורייםאו כדי לאכוף או להחיל את התנאים שלנו והסכמים אחרים עמכם או עם צדדים שלישיים או כדי לאכוף או להגן על הזכויותהרכושאו הבטיחות של פלרםלקוחותינו או אחרים.

צעדים אלו כוללים חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים למטרות הגנה מפני הונאותוהקטנת סיכוני אשראי ומניעת פשיעת סייבר.

למען הסר ספקפלרם עשויה להעביר ולגלות מידע בלתי מזהה לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.

 

 1. היכן אנו מאחסנים את המידע שלכם?

תמציתאנו מאחסנים את המידע שלכם באופן מאובטח במתקני פלרם או באמצעות ספקי שירותים.

אנו עשויים לשמור מידע אישי בשרתים ובמערכות בבעלותה או בשליטתה של פלרם במתקנים השונים שלנואו אצל צדדים שלישיים המעבדים אותו עבור פלרםאו על ידי ספקי שירותי ענן בעלי מוניטין וספקי שירותים דומים אחרים.

האתרים הנכללים לעיל כוללים את כל מתקני קבוצת פלרםכגון ארצות הבריתישראלבריטניההאיחוד האירופי ורבים אחריםהמידע האישי גם מאוחסן בגיבויים שלנו במתקנינו השונים ובגיבויים מרוחקים.

 

 1. העברות מידע בינלאומיות

תמציתמידע אישי עשוי להיות מועבר בין אתרי פלרם ואחריםובעת הצורך ייושמו אמצעי הבטיחות הנחוצים.

מידע אישי עשוי להיות מועברלהיות מאוחסן ולהיות מעובד ביעדים מחוץ לאיחוד האירופי או ישראלאשר עשויים שלא להיות כפופים לדיני אבטחת מידע שווי ערך לדיני האיחוד האירופי או ישראל.
כאשר המידע האישי שלכם מועבר מחוץ לישראלאנו נעשה זאת על בסיס אחד מהתנאים המנויים בסעיף לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע למאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

כאשר המידע שלכם מועבר מחוץ לאיחוד האירופיאנו ננקוט בכל האמצעים הדרושים במידת הסבירות כדי להבטיח שהמידע שלכם כפוף לאמצעי המיגון המתאימיםוכי הוא יישמר באופן מאובטח על פי מדיניות פרטיות זו.

פלרם מעבירה מידע מהאתרים ותחומי השיפוט השונים שלה לתחומי שיפוט אחרים כדלקמן:

 • בישראלהמטה הראשי של פלרם מצוי בישראלישראל נחשבת על ידי נציבות האיחוד האירופי כמדינה המספקת רמת הגנה נאותה למידע אישי לתושבי המדינות החברות באיחוד האירופיבנוסף לישראלאנו עשויים להעביר מידע לארצות אחרות שנחשבות גם כן על ידי האיחוד האירופי למספקות הגנה נאותהוכן
 • לארצות הברית של אמריקה ולמדינות אחרות שאינן חברות באיחוד האירופיהעברה לארצות הברית ולמדינות אחרות נעשית בכפוף לסעיפים חוזיים סטנדרטייםאו מנגנון תקף אחר על פי כללי ה-GDPR; וכן
 • אנו מבצעים העברות מידע בתוך תחומי האיחוד האירופי.

אנו עשויים להעביר את המידע אישי שלכם מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) או מחוץ לישראל כדי:

 • לאחסן או לגבות את המידע;
 • לאפשר לנו לספק לכם את השירותים והמוצרים שלנו ולקיים את החוזה שלנו עמכם;
 • לקיים כל התחייבות משפטיתחשבונאיתאתית או רגולטורית המחייבת אותנו לבצע העברת מידע זו.
 • לאפשר את הפעילות של העסקים של קבוצת פלרםהיכן שזהו האינטרס הלגיטימי שלנו והיכן שהסקנו כי אין בכך כדי להפר את זכויותיכם;
 • לשרת את לקוחותינו בתחומי שיפוט רבים ושוניםוכן
 • להפעיל את חברת האםחברות הבנות והחברות הקשורות שלנו באופן יעיל ומיטבי.

 

 1. שמירת נתונים  

תמציתאנו עושים את מיטב המאמצים כדי שלא לשמור מידע אישי לאחר שאינו משרת עוד את המטרות שלמענן נאסף

פלרם תשמור את המידע האישי שהיא מעבדת אך ורק כל עוד יש בכך צורךלדעתה של פלרםעל מנת לספק את השירותים הנחוצים כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והאחרות שלנוליישוב סכסוכים ולאכוף הסכמיםוככלל לשרת את המטרות שלמענן המידע האישי נאסף במקור.

אנו גם נשמור מידע אישי כדי לקיים את הסטנדרטים הטובים ביותר בתחום הציותהביקורת והעסקיםתקופת שמירת הנתונים תשתנה בהתאם לאופן בו הם נשמרים ולמטרת השימוש במידע האישיוהחוקים החלים בתחומי השיפוט מידע האישי כאמור.

מידע שאינו מעובד עוד יישמר באופן אנונימי או יימחקאו לא יעובד עודוהכול בהתאם להוראות הדין החל לגבי אותו מידע אישיבאופן דומהמטאנתונים וסוגי מידע סטטיסטיים מסוימים לגבי השימוש בשירותים שלנו אינם כפופים להליכי המחיקה המפורטים במדיניות זוועשויים להישמר לתקופות ארוכות יותר עלידי פלרםכאשר מודגש כי אנו לא נוכל לזהות אתכם באמצעות מידע זה.

סוגי מידע מסוימים עשויים להישמר גם על השרתים של ספקי שירותי צד שלישי שלנו עד למחיקתם עלפי מדיניות הפרטיות שלנו ומדיניות שמירת הנתונים של אותם צדדים שלישיים בהתאמה.

גם כאשר אנו מוחקים מידעמידע אישי מסוים עשוי להישמר בגיבויים ובמערכות השונות שלנו עד אשר אלו יימחקו או עד שתהיה היתכנות להסירם.

 

 1. איסוף מידע באפליקציה ובאתרי אינטרנט וקובצי עוגיות (Cookies).

תמציתאתרי האינטרנט שלנו מתקינים ועוקבים אחר פעילות של קובצי עוגיותואוספים נתוניםכגון כתובות IP. אתם יכולים לשלוט באיסוף מידע זה ולהפסיקו באמצעות הגדרות דפדפן האינטרנט שלכם.

כאשר הנכם ניגשים או משתמשים באתרי האינטרנט שלנופלרם רשאית להשתמש בטכנולוגיות סטנדרטיות בענף כגון קובצי עוגיותפיקסלים וטכנולוגיות דומותהמאחסנות סוגי מידע מסוימים על המחשב או הדפדפן שלכםאשר יאפשרו לנו לזהות את המחשב או המכשיר שלכם ובמקרים מסוימים לייחס את זהותם למשתמש מסויםלאפשר הפעלה אוטומטית של תכונות מסוימות של האתרולהפוך את חוויית הגלישה שלכם באתר האינטרנט לקלה ונוחה יותר.

אנו משתמשים בקובצי עוגיות מסוגים שוניםחלק מהם נחוצים לחלוטין להפעלת האתרים שלנו ועל פי תנאי ההתקשרות שלנו עמכםקובצי עוגיות אלה כוללים לדוגמהקובצי עוגיות המאפשרים לכם להתחבר לאזורים מאובטחים של השירותים שלנו.

אנו משתמשים גם בקובצי עוגיות לניתוח וניטור ביצועיםהמאפשרים לנו לזהות ולספור את מספר המבקרים באתר כדי לראות כיצד המבקרים גולשים ברחבי האתר כשהם מבקרים בו.

לבסוףאנו משתמשים בקובצי עוגיות פונקציונאליים כדי לזהותכם כאשר הנכם שבים לאתר שלנוהדבר מאפשר לנו להתאים אישית את התוכן באתר בהתאם להעדפותיכםלרבות לדוגמהבחירת השפה או האזור הגיאוגרפי.

קובצי עוגיות שונים נשמרים לתקופות שונותקובצי עוגיות להפעלה (Session Cookies) עוקבים אחר פעילותכם המקוונת במהלך גלישה נתונה באתרובדרך כלל מפסיקים לפעול כאשר הדפדפן שלכם נסגראם כי הם עשויים להישמר למשך תקופה מסוימת ארוכה יותר על גבי המכשיר שלכם.

קובצי עוגיות קבועים (Permanent Cookies) ממשיכים לפעול גם כאשר סגרתם את הדפדפןומשמשים לשמירת פרטי ההתחברות והסיסמה שלכם.

קובצי עוגיות של צדדים שלישייםכגון גוגל אנליטיקסמותקנים עלידי צדדים שלישיים במטרה לאסוף סוגי מידע מסוימים לשם חקר התנהגויות דמוגרפיות שונותבאופן דומהפיקסלים מצדדים שלישיים מאפשרים לנו לשלב את השירותים של ספקי שירותים שהם צדדים שלישיים (לדוגמהפייסבוקטוויטריוטיובפינטרסטאינסטגרםשאנו עשויים לשלב באתרקובצי עוגיות של צדדים שלישיים יישמרו על פי התנאים של כל אחד מאותם צדדים שלישיים אלווניתן לשלוט בהן באמצעות ההגדרות של הדפדפן שלכם.

אנו משתמשים בקובצי עוגיות וטכנולוגיות אחרות כפי שהנן נחוצות לצורך קיום החוזה עמכםאו כי השימוש בהן קשור לאינטרסים הלגיטימיים של פלרם לשיפורטיוב והתאמה אישית של שירותי החברהושימושים אלה אינם מהווים הפרה כלשהי של זכויותיכם.

רוב הדפדפנים מאפשרים לכם למחוק קובצי עוגיות מהכונן הקשיח של המחשב שלכםלחסום את קבלתם של קובצי עוגיות בעתידאו לקבל אזהרה לפני שקובצי עוגיות מאוחסנים עלגבי המחשבאולםאם תחסמו או תמחקו קובצי עוגיותהחוויה המקוונת שלכם באתר(יהאינטרנט שלנו תהיה מוגבלת.

כיצד להשבית קובצי עוגיותתוצאות השבתתם של קובצי העוגיות תלויה בסוגי קובצי העוגיות שאותם החלטתם להשבית או להסיראך ככללהדבר עשוי להוביל לכך שאתר האינטרנט וחלק מהשירותים המסופקים באמצעותו עשויים שלא לפעול כראויהאתר עשוי שלא לזהות את המכשיר שלכם עת שתגלשו באתרהאתר עשוי שלא לזכור את העדפותיכם וכיוצ"ב.

הפעלתם או השבתתם של קובצי עוגיות נתונה לשיקול דעתכם והנה בשליטתכםאם ברצונכם להשבית או להסיר קובצי עוגיות באתר שלנועליכם לשנות את הגדרות הדפדפן שלכם לדחיית השימוש בקובצי עוגיות.

יכולתכם לעשות זאת תלויה בדפדפן שהנכם משתמשים בופרטים נוספים על השבתת קובצי עוגיות ניתן למצוא כאן:

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל מעת לעת קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישייםאיננו נושאים בכל אחריות להפעלהלמדיניות הפרטיות ולשיטות העבודה או התכנים של אתרים אלו.

 

 1. אבטחת ואחסון מידע

תמציתאנו מאחסנים מידע אישי באופן מאובטחאך אין אבטחת נתונים מושלמת. 

אנו עושים את מיטב המאמצים כדי ליישםלאכוף ולשמר את אמצעי האבטחה עבור המידע האישי שאנו מעבדיםפלרם מיישמתאוכפת ומפעילה אמצעי אבטחהטכנולוגיות ומסמכי מדיניות פנימיים על מנת למנוע גישה בלתי מורשיתגישה בלתימכוונת ו/או השמדהאובדןשינוישימוש או גילוי של המידע האישי שלכם.

כמו כן אנו נוקטים צעדים כדי לפקח אחר העמידה שלנו במדיניות הפרטיות באופן שוטף.

כאשר אנו סבורים שנדרשלאור מהות המידע האישי שלכם והסיכונים הנובעים מחשיפתואנו עשויים להצפין את המידע האישי שלכםכפי שמצוין לעילאנו עושים גם את מיטב המאמצים כדי למחוקלהפוך לאנונימי או להפסיק לעבד מידע אישי לגביכם שאינו משרת עוד את המטרה שלמענה נאסףבהתאם להוראות הדין החל על אותו מידע אישי.

כמו כןאנו פועלים על פי הסטנדרטים המקובלים בענף הפעילות שלנו כדי להבטיח שאתרי האינטרנט והיישומים שלנו יהיו מוגנים ובטוחים לשימוש.

לתשומת לבכםכי אין אמצעי אבטחת מידע מושלמים או בלתי חדיריםואיננו יכולים להבטיח כי לא תהיינה גישה בלתי מורשיתדלף מידעוירוסים והפרות אבטחת מידע אחרות באתרי האינטרנט ובמערכות שלנו.

אנו עושים את מיטב המאמצים כי בתוך קבוצת פלרם תוגבל הגישה למידע האישי אך ורק לעובדינו אשר:

(1) זקוקים לגישה למידע אישי כדי שפלרם תוכל לקיים את התחייבויותיה החוקיות והחוזיותובכפוף למדיניות פרטיות זו; (2) הודרכו כהלכה לגבי הדרישות החלות על העיבודהטיפול והשימוש במידע אישי, (3) כפופים להתחייבויות לשמירת סודיות כפי שעשוי להידרש על פי הדין החל בנידון.

פלרם תפעל על פי המדיניות הפנימית שלה ובהתאם לכל דין החל על פעילותה כדי להודיע בהקדם האפשרי במקרה הצורך לרשויות הגנת הפרטיות או אבטחת המידע הרלוונטיות ו/או למשתמשיה ככל שמידע אישי שעובד עלידי פלרם אבדנגנב או נחשף באופן בלתי מורשהוהכול על פי הדין החל בנידון ובהתאם להוראות הרשות המוסמכת בתחומי השיפוט בה פועלת קבוצת פלרם.

 

 1. זכויות נושאי המידע

תמציתעשויות לעמוד לרשותכם זכויות שונות לגבי המידע האישי שלכם.

לנושאי מידע בישראל יש את הזכות להימחק ממאגר המשמש לדיוור ישירכאשר מידע במאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמשבהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש עלפי חוק הגנת הפרטיותהתשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידעהחברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעילמידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה עלפי דיןאך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש.  כמו כן משתמש כאמור זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו עלפי חוק הגנת הפרטיותהתשמ"א -1981.

לנושאי מידע שחל לגביהם ה-GDPR של האיחוד האירופישמורות זכויות נושאי מידע על פי ה-GDPR והחוקים המקומיים במדינות האיחוד האירופי השונותלרבות בנסיבות שונותהזכות לניידות מידעהזכויות לקבלת גישה למידעהזכות לתיקון מידעהזכות להתנגד לעיבוד מידע והזכות להימחק.

למען הסר כל ספקהיכן שמידע אישי המסופק על ידי לקוח שהוא המעסיק של נושא המידעמימושם של הזכויות של נושא המידע עשויות להיות באמצעות אותו לקוח כגורם מתווךבנוסףזכויות נושאי המידע אינן ניתנות למימוש באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הזכויות של העובדים והצוות של פלרםהזכויות הקנייניות של פלרם והזכויות של צדדים שלישייםעל כן למשלהמלצותסקירות ביצועיםרשומות והערכות פנימיותמסמכים ורשומות המכילים מידע קנייני או צורות אחרות של קניין רוחני או מידע עסקי סודיאינם ניתנים לגישה או למחיקה או לתיקון.

בנוסףיתכן שלא יהיה ניתן לממש זכויות אלה כאשר הן נוגעות לנתונים שאינם בפורמט מובנהלדוגמה דואר אלקטרוניאו כאשר חלות החרגות אחרותכאשר מתקבלת בקשה למחיקת מידעעדיין ייתכן ויישאר מידע אישי מסוים בגיבויים ובמערכות השונות שלנו עד אשר אלו יימחקו או עד שתהיה היתכנות להסירם.

כאשר עיבודו של מידע אישי ייעשה בכפוף לקבלת הסכמתכםתהיה לכם הזכות למשוך את הסכמתםכאשר מימוש זכות זאת לא תשפיע על חוקיות העיבוד שנעשה בטרם משיכת ההסכמה.

אם מכל סיבההנכם מעוניינים לשנותלמחוק או לאחזר את המידע האישי שלכםיתכן שתהיו זכאים לעשות כן על ידי פנייה לפלרם ולקצין הגנת הפרטיות שלנו בכתובת palram4u@palram.com

לתשומת לבכם כי ייתכן ופלרם תצטרך לנקוט בהליך לזיהוי נושאי המידע המבקש לממש את זכויותיו כאמור לעילפלרם עשויה גם לשמור על הפרטים הנוגעים למימוש זכויות נושאי המידע מעין אלו לצורכי הציות והביקורות שלה.

אנא שימו לב כי מידע אישי עשוי להימחק או להישמר באופן אגרגטיבי מבלי שיקושר לגורמים מזהים כלשהם או למידע אישיעלפי היכולת המסחרית הטכניתפלרם תהא זכאית להמשיך לעשות שימוש במידע מעין זה.

לנושאי מידע באיחוד האירופי שמורה הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת הפרטיות במדינתםאם הרשות המפקחת לא תטפל בתלונהיתכן ששמורה לכם הזכות לקבלת סעד משפטי מתאים.

 

 1. כללי    

קטיניםאיננו אוספים ביודעין או משדלים את האיסוף של מידע או נתונים מילדים מתחת לגיל 16, או מרשים ביודעין לילדים מתחת לגיל 16 להירשם לקבלת שירותים מפלרם.

אם הנכם מתחת לגיל 16, אל תרשמו ואל תנסו להירשם לכל שירות של פלרם או לשלוח לפלרם כל מידע על עצמכםאם נגלה כי אספנו או קיבלנו מידע אישי מקטין מתחת לגיל 16, אנו נמחק מידע אישי זה בהקדם האפשרי ובמידת הסבירות וללא שנישא בכל אחריות בגין כך.

אם הנכם סבורים כי ייתכן ואספנו או קיבלנו מידע אישי מקטין מתחת לגיל 16, אנא פנו אלינו בכתובת: palram4u@palram.comבהקדם האפשרי.

 

 1. שינויים במדיניות פרטיות זו

תנאי מדיניות פרטיות זו יחולו ויסדירו את השימוש שלכם בשירותיםבאתרי האינטרנט ובפעילויות שלנוולגבי כל מידע הנאסף בקשר אליהם.

פלרם עשויה לתקן או לעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעתהגרסה העדכנית ביותר של מדיניות פרטיות זו זמינה בכתובתhttps://www.Palram4u.co.il/privacy-policy

שינויים במדיניות פרטיות זו תקפים כפי שמצוין בתאריך ה"תוקן לאחרונהוהשימוש המתמשך שלכם בשירותים ובאתרי האינטרנט שלנו מעיד על קבלת מדיניות פרטיות זו עלידיכםהמדיניות ושיטות העבודה שלנו מתפתחות ומשתפרות כל העתואנו נשמח לקבל הצעות לשיפוריםשאלות או הערות לגבי מדיניות זואנא פנו אלינו ואנו נעשה כל מאמץ כדי לענות לכם במסגרת זמן סבירה.

שאלות בנושא פרטיות וכל הבקשות של נושאי המידעניתן לשלוח לקצין הגנת הפרטיות שלנו לכתובת palram4u@palram.com.

 

דילוג לתוכן